Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas 2021.gada 1.jūlijā līdz vienota Krāslavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai (plānotā uzsākšana 2022.gadā, apstiprināšana - 2024.gadā) spēkā ir līdzšinējie teritorijas plānojumi:

  • Krāslavas pilsētā un 11 bijušā Krāslavas novada pagastiem - Krāslavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, kas ir apstiprināts kā saistošie noteikumi ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) “Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” (atrodams https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/teritorijas-planojums);
  • Dagdas pilsētā un 10 bijušā Dagdas novada pagastos - Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (ar 2017.gada grozījumiem), kas ir apstiprināts 27.03.2013.sēdē ar lēmumu “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 1.§) un izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko
    daļu” (atrodams http://www.dagda.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles/dagdas-novada-planosanas-dokumenti/dagdas-novada-planosanas-dokumenti.html );
  • Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastos bijušajā Aglonas novadā - Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un saistošie noteikumi Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atbilstoši 2013.gada 28.augustā pieņemtajam Aglonas novada domes lēmumam “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 18, 17.§) (atrodams http://www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums-2/).

Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam

 

Ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2  „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” ir apstiprināts Krāslavas novada teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi.

Ar Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam iespējams iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā un pašvaldības interneta vietnē www.kraslava.lv.

Dokuments izstrādāts ESF projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059 „Krāslavas novada pašvaldības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu”.

Pielikumi:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Pārskats par izstrādi

Vides pārskats


Plāno Krāslavas novadu!

 

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata papildinātās redakcijas publiskajā apspriešanā no 2012. gada 19. novembra līdz 10. decembrim, komentējot dokumentus un rakstveidā iesniedzot priekšlikumus. 

Teritorijas plānojums nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Ar dokumentiem iespējams iepazīties novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pašvaldības mājaslapā www.kraslava.lv

 

Pielikumi:

Paskaidrojuma raksts

II Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

III Grafiskā daļa 

IV Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Vides pārskats


Apspriests Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats

 

3. septembrī noslēdzās sešas nedēļas ilgusī Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2023. gadam un Vides pārskata projekta pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana.  

Vasaras vidū visā novada teritorijā noritēja sabiedriskās apspriešanas sanāksmes visā novada teritorijā, pulcējot gandrīz pusotru simtu iedzīvotāju, uzņēmēju un ekspertu, kā rezultātā domē saņemti vairāki rakstiski ierosinājumi. Aktīvāk par citiem pagastiem sabiedrības intereses pārstāvēja Kalniešu, Izvaltas un Ūdrīšu iedzīvotāji, zemākā aktivitāte  novērota Krāslavā.

Paralēli sabiedriskās apspriešanas pasākumiem, par teritorijas plānojuma pirmo redakciju un Vides pārskata projektu saņemti atzinumi no institūcijām.

2012. gada 27. septembra Krāslavas novada dome pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr.17, 2.§) pilnveidot Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2037. gadam pirmo redakciju un Vides pārskata projektu atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedrības apspriešanas rezultātiem un sagatavot dokumenta galīgo redakciju.

Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros, sadarbojoties Krāslavas novada domei un SIA „Reģionālie projekti”.


Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu

 

Saskaņā ar 21.06.2012 Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.10, 3.§), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nodota Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.–2023. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekts.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 23.07.2012. līdz 03.09.2012.Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

1.      Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā – 20.08.2012., plkst.11.00;

2.      Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;

3.      Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā – 22.08.2012. gada, plkst.12.00;

4.      Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

5.      Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;

6.      Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;

7.      Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;

8.      Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā – 20.08.2012., plkst.16.00;

9.      Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā – 22.08.2012., plkst.9.30;

10.  Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;

11.  Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00;

12.  Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.

 

Ar dokumentiem sabiedriskās apspriešanas laikā varēs iepazīsties Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pagastu pārvalžu ēkās to darba laikā, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā:

 

Krāslavas novada teritorijas plānojums 1. redakcija.zip

 

Priekšlikumus lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 03.09.2012., tos adresējot Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV-5601, kā arī katrā pagasta pārvaldē, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Krāslavas novada teritorijas plānojums un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros.


Turpina Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādi

 

Pamatojoties uz 29.02.2012. Krāslavas novada domes sēdē pieņemto lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 2.§), tiek pagarināts Krāslavas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrādes termiņš līdz 15.06.2012. un teritorijas plānojuma gala termiņš līdz 30.11.2012.

Atsaucoties uz iepriekšminēto lūdzam iedzīvotājus sniegt savus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei līdz 2012. gada 15. jūnijam, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Ieteikumi iesniedzami Krāslavas novada domē, Rīgas 51, Krāslava, LV- 5601, vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Krāslavas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros.


Turpinās darbs pie jaunā Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes!

 

Šī gada martā ir uzsākts darbs pie jauna Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes. Iepirkumā par plānojuma izstrādi ir uzvarējusi SIA „Reģionālie projekti”, kam ir liela pieredze attīstības dokumentu izstrādē.

Ir plānots, ka jaunie plānojumi galvenokārt tiks izstrādāti uz šobrīd spēkā esošo plānojumu bāzes, ņemot vērā aktuālo likumdošanu un valsts iestāžu nosacījumus, tādēļ zemju īpašnieki un citi interesenti var iepazītes ar plānojumiem Krāslavas mājas lapas www.kraslava.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstības dokumenti/ Teritorijas plānojumi vai papīra formā Krāslavas novada Būvvaldē, Skolas ielā 7, Krāslavā. Teritorijas plānojuma 1.redakcija tiks izstrādāta līdz 2012.gada februārim, drīz pēc tam notiks dokumenta sabiedriskā apspriešana.

Iedzīvotāji var sniegt savus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei līdz 2011.gada 30.novembrim, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. Ieteikumi iesniedzami Krāslavas novada domē, Rīgas 51, Krāslava, LV- 5601, vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Krāslavas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059/034 „Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu” ietvaros.