Turpinās ceļu pārbūves darbi

2019. gada laikā Krāslavas novada dome veica Aulejas pagasta ceļa “Meža Doski – Žaunerāni” (0,00 – 1,90 km) posma un Ūdrīšu pagasta ceļa “Stacija Krāslava – Vilmaņi” (0,00 – 0,96 km) posma pārbūvi.

Ceļu pārbūves darbi tika veikti ar Krāslavas novada domes un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  finansējumu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Pasākuma mērķis ir  atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Pašvaldības grants ceļa “Meža Doski – Žaunerāni” pārbūves rezultātā ceļam tika veikta divkārtu virsmas apstrāde, bet ceļa “St.Krāslava – Vilmaņi” pārbūves darbi notiek divās kārtās, kur 1.kārtā no projekta līdzekļiem jau izbūvēja pilnu seguma konstrukciju ar grants segumu un sakārtoja ūdens atvadi un komunikācijas, bet 2.kārtā, investējot papildu pašvaldības līdzekļus, līdz augusta beigām tiks izbūvēts šī ceļa posma asfalta segums.

Darbs turpinās arī pie citu Krāslavas novada pagastu pašvaldības grants ceļu pārbūves darbu sagatavošanas. Šobrīd ir iesniegts izvērtēšanai projekts par ceļu posmu pārbūvi Indras, Piedrujas un Robežnieku pagastos, kā arī ir izstrādāti un saskaņoti tehniskie būvprojekti ceļu pārbūvei Kaplavas un Skaistas pagastos. Ceļu pārbūves darbi tiks uzsākti nākamgad.

 

Aina Dzalbe

Attīstības nodaļas

projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook