Uzraksts "Krāslavas novada attīstības programma; Aktualizēts investīciju plāns 2024.-2026.gadam"

Krāslavas novada pašvaldības dome 2024. gada 28. martā pieņēma lēmumu Nr.316 “Par grozījumiem Krāslavas novada Attīstības programmas Investīciju plānā”.

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos projektus un plānotās investīcijas. Šī gada marta grozījumi ir saistīti ar finansējuma piesaistīšanu Investīciju projektam Nr.5.2 un informācijas precizēšanu atbilstoši pieteikumam.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2024. – 2026.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam un var iepazīties var iepazīties pielikumā, kā arī geolatvija.lv.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Krāslavas novada pašvaldības dome 2024. gada 25. janvārī pieņēma lēmumu Nr.48 “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu”.

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos projektus un plānotās investīcijas. Šī gada grozījumi ir saistīti ar pašvaldības budžetu 2024. gadam un Eiropas Savienības projektu un citu darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar šī brīža situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2024. – 2026. gadam var iepazīties pielikumā, kā arī geolatvija.lv.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Krāslavas novada pašvaldības dome 2023. gada 21. septembrī pieņēma lēmumu Nr.1051 “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu”.

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos projektus un plānotās investīcijas. Šī gada grozījumi ir saistīti ar pašvaldības budžetu 2023.gadam un Eiropas Savienības projektu un citu darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar šī brīža situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2023. – 2025. gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam var iepazīties pielikumā, kā arī geolatvija.lv.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

Krāslavas novada pašvaldības dome 2023. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr.50 “Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” (prot. Nr.1, 13.§).

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos projektus un plānotās investīcijas. Šī gada grozījumi ir saistīti ar pašvaldības budžetu 2023.gadam un Eiropas Savienības projektu un citu darbu apjomu precizēšanu saskaņā ar šī brīža situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2023. – 2025. gadam un Krāslavas novada attīstības programmu 2022.-2028. gadam un var iepazīties pielikumā, kā arī geolatvija.lv.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.


Krāslavas novada attīstības programmas afiša

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (turpmāk – Attīstības programma), Krāslavas novada pašvaldības izstrādāts teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Attīstības programma ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. Tajā analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, sagatavota stratēģiskā daļa ar ilgtermiņa prioritātēm un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts rīcības plāns, investīciju plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi.

Liels paldies visiem, kas bija iesaistījušies dokumentu izstrādē.