Krāslavas novada attīstības programmas afiša

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam (turpmāk – Attīstības programma), Krāslavas novada pašvaldības izstrādāts teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Attīstības programma ir pamats pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai, valsts atbalsta plānošanai vietējā līmenī, kā arī vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei. Tajā analizēta esošā situācija novadā, darba grupās izstrādāta SVID analīze, sagatavota stratēģiskā daļa ar ilgtermiņa prioritātēm un rīcībām to sasniegšanai, sastādīts rīcības plāns, investīciju plāns un noteikti uzraudzības un novērtēšanas mehānismi.

Liels paldies visiem, kas bija iesaistījušies dokumentu izstrādē.