No 2017.gada 1.oktobra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami”, reģ. 45903001693, Brīvības ielā 5, Krāslavā, LV-5601, tālr. +371 65687002, e-pasts: info@kraslavasnami.lv

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiks

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” informē, ka  no 2019.gada 28.janvāra sadzīves atkritumu savākšana notiks no rīta, tāpēc atgādinām, ka saskaņā ar noslēgto līgumu noteikumiem, konteineriem pie privātmājām jābūt izliktiem grafikā norādītajā izvešanas dienā no rīta līdz plkst. 8:00.

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” atkritumu apsaimniekošanas zonā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” informē, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam sastāv no:

  • Krāslavas novada pašvaldības apstiprinātās maksas par atkritumu apsaimniekotāja sniegtajiem pakalpojumiem, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu;
  • Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas attiecīgajam laika periodam apstiprinātā tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligona “Cinīši", kurā ietverts Dabas resursu nodoklis.

Informējam, ka saskaņā ar 24.11.2022. Krāslavas novada pašvaldības lēmumu (pašvaldības domes sēdes protokols Nr.18, 24.§, 24.2.punkts, lēmums Nr.1482) apstiprinātā maksa par atkritumu apsaimniekotāja SIA “Krāslavas nami” sniegtajiem pakalpojumiem sastāda 117,49 EUR/t (neieskaitot PVN).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs no 2023.gada 1.janvāra sastāda 70,86 EUR/t (neieskaitot PVN) līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim, un nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam, ko piemēro sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, no 01.01.2023. sastāda 188,35 EUR/t (neieskaitot PVN).

22.06.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un apstiprinājusi atkritumu apsaimniekošanas SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA “AADSO”) sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu sadzīves atkritumu poligonā “Cinīši” ievestajiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem, nosakot, ka SIA “AADSO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs no 2023.gada 1.augusta sastādīs 115,35 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 95 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu. Attiecīgi nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam, ko piemēro sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krāslavas nami” noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, no 01.08.2023. sastādīs 232,84 EUR/t (neieskaitot PVN).

Saskaņā ar 28.09.2017. Krāslavas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16., 22.§) Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemērojamo koeficientu pārejai no tilpuma uz svaru norēķiniem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu katru mēnesi tiek noteikts koeficients pārejai no tilpuma uz svaru sekojošā kārtībā:

sadzīves atkritumu apsaimniekotājs katra mēneša pēdējā dienā aprēķina koeficientu pārejai no tilpuma (kub.m) uz svaru (t), kas jāpiemēro norēķiniem par atkritumu apsaimniekošanu. Koeficienta aprēķināšanai tiek izmantoti dati no Atkritumu radītāju informatīvās sistēmas (ARIS) par aizvadītā mēneša laikā izvesto sadzīves atkritumu kopējo tilpumu un atkritumu poligona norādītie dati par poligonā nodoto sadzīves atkritumu svaru. 

SIA “Krāslavas nami” sniedz informāciju par aprēķināto koeficientu, kas tika piemērots norēķiniem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Krāslavas nami” noteiktajā atkritumu apsaimniekošanas zonā 2020.g., 2021.g., 2022.g. un 2023.g. pa mēnešiem: