Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes publicitātes attēls
Uzraksts "Krāslavas novada teritorijas plānojumi"

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas 2021.gada 1.jūlijā līdz vienota Krāslavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai (plānotā uzsākšana 2022.gadā, apstiprināšana - 2024.gadā) spēkā ir līdzšinējie teritorijas plānojumi:

  • Krāslavas pilsētā un 11 bijušā Krāslavas novada pagastiem - Krāslavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, kas ir apstiprināts kā saistošie noteikumi ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) “Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” (atrodams https://kraslava.lv/lv/attistiba/teritorijas-planojums);
  • Dagdas pilsētā un 10 bijušā Dagdas novada pagastos - Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (ar 2017.gada grozījumiem), kas ir apstiprināts 27.03.2013.sēdē ar lēmumu “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 1.§) un izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko
    daļu” (atrodams http://www.dagda.latgale.online/pasvaldiba/pasvaldibas-izsoles/dagdas-novada-planosanas-dokumenti/dagdas-novada-planosanas-dokumenti.html);
  • Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastos bijušajā Aglonas novadā - Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un saistošie noteikumi Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atbilstoši 2013.gada 28.augustā pieņemtajam Aglonas novada domes lēmumam “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 18, 17.§) (atrodams http://www.aglona.lv/novada-dome/attistibas-planosanas-dokumenti/teritorijas-planojums-2/).

 

ESF, VRAA, Reģionālie projekti logo

 

Par Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam

Ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2  „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” ir apstiprināts Krāslavas novada teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi.

Ar Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam iespējams iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā un pašvaldības interneta vietnē www.kraslava.lv.

Dokuments izstrādāts ESF projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059 „Krāslavas novada pašvaldības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu”.

Pielikumi:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Pārskats par izstrādi

Vides pārskats