Cilvēki sēž pie galda, uz kura noliktas kartes ar teritorijas plānojumiem, kurus cilvēki apspriež
Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes publicitātes attēls

Uzraksts "Krāslavas novada teritorijas plānojumi"

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas 2021. gada 1. jūlijā līdz vienota Krāslavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai (plānotā uzsākšana 2022.gadā, apstiprināšana - 2024.gadā) spēkā ir līdzšinējie teritorijas plānojumi:

  • Krāslavas pilsētā un 11 bijušā Krāslavas novada pagastiem - Krāslavas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam, kas ir apstiprināts kā saistošie noteikumi ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) “Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu”
  • Dagdas pilsētā un 10 bijušā Dagdas novada pagastos - Dagdas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam (ar 2017.gada grozījumiem), kas ir apstiprināts 27.03.2013.sēdē ar lēmumu “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu “Par Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu” (protokols Nr.5, 1.§) un izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Dagdas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu”;
  • Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastos bijušajā Aglonas novadā - Aglonas novada Teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un saistošie noteikumi Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” atbilstoši 2013.gada 28.augustā pieņemtajam Aglonas novada domes lēmumam “Par Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr. 18, 17.§)
ESF, VRAA, Reģionālie projekti logo

Ar Krāslavas novada domes 28.02.2013. lēmumu (protokols Nr.2, 12§) „Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” ir apstiprināts Krāslavas novada teritorijas plānojums un izdoti saistošie noteikumi.

Ar Krāslavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam iespējams iepazīties Krāslavas novada pašvaldībā un pašvaldības interneta vietnē www.kraslava.lv.

Dokuments izstrādāts ESF projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/059 „Krāslavas novada pašvaldības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu”.

Pielikumi:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Pārskats par izstrādi

Vides pārskats