2023. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Krāslavas novada pašvaldības nolikums 2023/29 28.12.2023. 09.02.2024.   08.02.2024.
Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu un nomas maksas apmēru Krāslavas novadā 2023/28 28.12.2023. 23.01.2024.   22.01.2024.
Par Krāslavas novada pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2023/6 "Krāslavas novada pašvaldības aģentūras "Labiekārtošana K" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem 2023/26 28.12.2023. 07.02.2024.   06.02.2024.
Par Krāslavas novada pašvaldības domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 2023/2 "Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras "Labiekārtošana K" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem 2023/25 28.12.2023. 07.02.2024.   06.02.2024.
Par reklāmas, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 2023/4 26.10.2023. 21.03.2024.   20.03.2024.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2023/1 "Krāslavas novada pašvaldības 2023. gada konsolidētais budžets" 2023/22 28.09.2023. 08.11.2023. 01.01.2024. 07.11.2023.
Par brīvprātīgas iniciatīvas pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā 2023/21 26.10.2023. 07.02.2024.   06.02.2024.
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Krāslavas novada pašvaldībā 2023/20 26.10.2023. 07.02.2024.   06.02.2024.
Par līdzfinansējumu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2023/19 24.08.2023. 10.10.2023.   09.10.2023.
Par Krāslavas novada simboliku 2023/18 24.08.2023. 14.09.2023.   13.09.2023.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr. 2022/14 "Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Krāslavas novadā" 2023/14 24.08.2023. 14.09.2023.   13.09.2023.
Par Krāslavas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai 2023/13 22.06.2023. 05.07.2023.   04.07.2023.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumos Nr. 2023/1 "Krāslavas novada pašvaldības 2023. gada konsolidētais budžets" 2023/12 25.05.2023. 06.06.2023. 01.01.2024. 05.06.2023.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2021/16 "Par maznodrošinātas personas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā" 2023/11 22.06.2023. 28.07.2023.   27.07.2023.
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu 2023/10 27.07.2023. 26.08.2023.   25.08.2023.
Grozījums Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2022/31 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Krāslavas novadā" 2023/9 27.04.2023. 13.05.2023.   12.05.2023.
Krāslavas novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi 2023/8 27.04.2023. 22.11.2023.   21.11.2023.
Par licencēto makšķerēšanu Rušona ezerā Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2023. gada līdz 2030. gadam 2023/7 27.04.2023. 13.05.2023. 31.12.2030. 12.05.2023.
Krāslavas novada pašvaldības aģentūras "Labiekārtošana K" nolikums 2023/6 27.04.2023. 16.05.2023. 07.02.2024. 15.05.2023.
Saistošie noteikumi par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 2023/5 22.06.2023. 05.07.2023.   04.07.2023.
Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 2023/4 22.06.2023. 05.07.2023.   04.07.2023.
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2023/3 30.03.2023. 18.04.2023.   17.04.2023.
Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras "Labiekārtošana K" sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi 2023/2 25.05.2023. 02.06.2923. 07.02.2024. 01.06.2023.
Krāslavas novada pašvaldības 2023. gada konsolidētais budžets 2023/1 26.01.2023. 14.02.2023. 01.01.2024. 13.02.2023.

2022. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par licencēto makšķerēšanu Rušonā ezerā (Rušonā) Krāslavas novada administratīvajā teritorijā 2022/34 29.12.2022. 03.02.2023. 13.05.2023. 02.02.2023.
Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Krāslavas novada pašvaldībā 2022/33 24.11.2022. 20.12.2022. 07.02.2024. 19.12.2022.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krāslavas novadā 2022/32 27.10.2022. 10.01.2023.   09.01.2023.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Krāslavas novadā 2022/31 27.10.2022. 22.12.2022.   21.12.2022.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2021/16 "Par maznodrošinātas personas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā" 2022/30 27.10.2022. 14.12.2022.   13.12.2022.
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā 2022/29 27.10.2022. 14.12.2022.   13.12.2022.
Grozījums Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2022/11 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" 2022/28 29.09.2022. 27.10.2022.   26.10.2022.
Par reklāmas, reklāmas objektu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu 2022/27 29.09.2022. 22.12.2022. 21.03.2024. 21.12.2022.
Ēku numurzīmju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Krāslavas novadā 2022/26 29.09.2022. 27.10.2022.   26.10.2022.
Par mājdzīvnieku turēšanu Krāslavas novadā 2022/25 29.09.2022. 20.12.2022.   19.12.2022.
Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2022/24 29.09.2022. 01.11.2022.   31.10.2022.
Par Krāslavas novada simboliku 2022/23 25.08.2022. 14.12.2022. 14.09.2023. 13.12.2022.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums" 2022/20 28.07.2022. 27.08.2022.   26.08.2022.
Par līdzfinansējumu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2022/19 28.07.2022. 01.09.2022. 10.10.2023. 26.08.2022.
Par Krāslavas novada pašvaldības nodevām 2022/18 28.07.2022. 01.11.2022.   31.10.2022.
Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/8 "Krāslavas novada pašvaldības nolikums" 2022/15 26.05.2022. 22.06.2022.   28.06.2022.
Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas Krāslavas novadā 2022/14 26.05.2022. 17.06.2022.   16.06.2022.
Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā 2022/13 26.05.2022. 27.08.2022.   26.08.2022.
Par Krāslavas novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu 2022/12 26.05.2022. 01.09.2022. 05.07.2023. 09.06.2022.
Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 2022/11 28.04.2022. 05.08.2022.   04.08.2022.
Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2022/10 28.04.2022. 10.06.2022.   09.06.2022.
Par Krāslavas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei 2022/9 28.04.2022. 20.05.2022.   19.05.2022.
Pirmsskolas bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības programmās 2022/6 24.03.2022. 19.05.2022.   18.05.2022.
Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu (Licencētās programmas) 2022/5 24.03.2022. 14.06.2022. 26.08.2023. 13.06.2022.
Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 2022/4 24.03.2022. 21.05.2022.   20.05.2022.
Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu 2022/3 24.03.2022. 11.05.2022. 05.07.2023. 10.05.2022.
Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Krāslavas novadā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 2022/2 24.03.2022. 10.06.2022.   09.06.2022.
Krāslavas novada pašvaldības budžets 2022. gadam 2022/1 27.01.2022. 04.02.2022. 01.01.2023. 21.02.2022.

2015. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Krāslavas novadā 2015/5 19.03.2015.   01.11.2022.  

2014. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (konsolidēti) 2014/12 24.07.2014.   01.09.2022.  
Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Krāslavas novadā 2014/11 19.06.2014.   zaudējis spēku  

2013. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā 2013/11 20.09.2013.   01.11.2022.  
Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 2013/18 20.09.2013.   01.11.2021.  
Par Krāslavas novada pašvaldības simboliku 2013/6 30.05.2013.   14.12.2022.  

2012. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par klasiskā cūku mēra izplatīšanās ierobežojumiem Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012/18 20.12.2012.   zaudējis spēku  
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā (zaudējis spēku) 2012/14 26.07.2012.   zaudējis spēku  

2011. gads

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Zaudē spēku

Publicēts

Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novadā 2011/13 24.11.2011.   zaudējis spēku