Iespējamā vēja parka teritorijas karte

Lokālplānojums iespējamai vēja elektrostaciju būvniecībai Krāslavas novada Kalniešu pagastā

Krāslavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 28.12.2023 ir pieņēmusi lēmumu Nr.1465 (protokols Nr. 15, 15 §), ar kuru tiek uzsākta lokālplānojuma izstrāde Krāslavas novada (administratīvās teritorijas līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo noteikumu Nr.2013/2 „Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu iespējamai vēja elektrostaciju būvniecībai Krāslavas novada Kalniešu pagasta 95 zemes vienībās 608,96 ha platībā.

Priekšlikumus un ieteikumus, adresētus Krāslavas novada pašvaldībai var iesniegt:

  • rakstveidā, nosūtot iesniegumu pa pastu vai iesniedzot personīgi Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601;
  • elektroniskā viedā, iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@kraslava.lv.

Informācija par lokālplānojuma publiskās apspriešanas pasākumiem un sabiedrības līdzdalības iespējām tiks publicēta Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – ģeoportāls) geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”, Pašvaldības tīmekļa vietnē www.kraslava.lv sadaļā “Attīstība  - Lokālplānojumi” un sadaļā “Aktualitātes – Sabiedrības līdzdalība”, kā arī Pašvaldības informatīvā izdevuma "Krāslavas Vēstis" drukātajā un elektroniskajā versijā. 

Ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie:

  • lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas projektu un telpiskās plānošanas speciālistes Guntas Ahromkinas pa tālruni +371 65620033, elektronisko pastu gunta.ahromkina@kraslava.lv;
  • lokālplānojuma ierosinātāja - SIA "Grupa 93" teritorijas plānotājas Anitas Beikules pa tālruni +371 26339051 un epastu anita@grupa93.lv.

Lokālplānojums tīmekļvietnē ĢeoLatvija.lv.