Dagdas bibliotēka

biblioteka.dagda [at] kraslava.lv

Andrupenes pagasta bibliotēka

bibl.andrupene [at] kraslava.lv

Andzeļu pagasta bibliotēka

bibl.andzeli [at] kraslava.lv

Aulejas pagasta bibliotēka

bibl.auleja [at] kraslava.lv

Bērziņu pagasta bibliotēka

bibl.berzini [at] kraslava.lv

Ezernieku pagasta bibliotēka

bibl.ezernieki [at] kraslava.lv

Grāveru pagasta bibliotēka

bibl.graveri [at] kraslava.lv

Indras pagasta bibliotēka

bibl.indra [at] kraslava.lv

Izvaltas pagasta bibliotēka

bibl.izvalta [at] kraslava.lv

Kalniešu pagasta bibliotēka

bibl.kalniesi [at] kraslava.lv

Kaplavas pagasta bibliotēka

bibl.kaplava [at] kraslava.lv

Kombuļu pagasta bibliotēka

bibl.kombuli [at] kraslava.lv

Konstantinovas pagasta bibliotēka

bibl.konstantinova [at] kraslava.lv

Ķepovas pagasta bibliotēka

bibl.kepova [at] kraslava.lv

Piedrujas pagasta bibliotēka

bibl.piedruja [at] kraslava.lv

Robežnieku pagasta bibliotēka

bibl.robeznieki [at] kraslava.lv

Skaistas pagasta bibliotēka

bibl.skaista [at] kraslava.lv

Svariņu pagasta bibliotēka

bibl.svarini [at] kraslava.lv

Šķaunes pagasta bibliotēka

bibl.skaune [at] kraslava.lv

Šķeltovas pagasta bibliotēka

bibl.skeltova [at] kraslava.lv