Krāslavas novada attīstības stratēģijas afiša

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1, 24§) “Par Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam un Krāslavas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam apstiprināšanu” ir apstiprināta Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2037. gadam.

Krāslavas novada ilgtermiņa attīstības vīzija: ar izcilām ainaviskajām vērtībām un daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu bagāts un atpazīstams novads Latvijas dienvidaustrumos, kur dzīvo aktīvi iedzīvotāji, ir visiem pieejama un pievilcīga dzīves vide, sakārtota infrastruktūra, laba pārvaldība, un darbojas veiksmīgi un dinamiski uzņēmumi.

Ilgtermiņa prioritātes:

  • Izglītots, radošs un aktīvs iedzīvotājs;
  • Dzīvei, darbam un atpūtai pievilcīga vide un infrastruktūra;
  • Uzņēmējdarbību atbalstoša vide.