Apturēts nokavējuma naudas aprēķins par 2021. taksācijas gada nodokli, kuram samaksas termiņš 2021.gadā

Informējam, ka Saeima 2021.gada 15.aprīļa sēdē pieņēma likumu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”, kas stājies spēkā 17.04.2021., kurā Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.panta otrais teikums tika izteikts jaunā precizētā redakcijā:

Par 2021. taksācijas gadam aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam sākot ar 2022. gada 1. janvāri tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.”

NĪN apmaksa

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk -NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Aicinām NĪN samaksāt savlaicīgi, jo saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu - Par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja pašvaldība saņem maksājumu piecu darba dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Ja tiek nokavēti maksāšanas termiņi vai ir parādi par iepriekšējiem periodiem, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar NĪN administratoriem pa tālruni 65681766.

Apmaksāt NĪN ir iespējams:

  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” un portālā www.epakalpojumi.lv, izmantojot Latvijas komercbanku tiešsaistes pakalpojumus – internetbankas. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.
  • bankās un internetbankās kādā no Krāslavas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90001267487, banku kontiem:

- AS "SEB BANKA ",  konts:  LV83UNLA0023013130001

- AS "SWEDBANK",   konts:  LV30HABA0551033450024

  • Krāslavas novada pašvaldībā (Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18.kabinetā) bez komisijas maksas caur POS terminālu, izmantojot bankas maksājumu karti;
  • Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

 

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi maksāšanas paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Maksājuma mērķī precīzi jānorāda maksāšanas paziņojuma numurs vai nodokļa maksātāja personīgā konta numuri par zemi un ēkām, vai īpašuma adrese un kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos (atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā), kā arī piereģistrēt e-pasta adresi, lai turpmāk elektroniski varētu saņemt ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto korespondenci (maksāšanas paziņojumus, lēmumus, atgādinājumus par nekustamā īpašuma termiņa tuvošanos u.c.). E-pasta adresi var piereģistrēt, personīgi ierodoties, Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18. kabinetā vai atsūtot iesniegumu (elektroniski parakstītu) uz domes e-pasta adresi dome@kraslava.lv. Iesnieguma forma pieejama Krāslavas novada portālā www.kraslava.lv