Ko dara Krāslavas novada pašvaldība?

 • organizē komunālos pakalpojumus;
 • gādā par pašvaldības teritorijas uzlabošanu un tīrību;
 • gādā par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpējas par kultūru:
  • sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu,
  • sekmē tautas jaunradi;
 • nodrošina veselības aprūpes pieejamību;
 • veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi);
 • gādā par bērnu jautājumiem:
  • aizgādnību,
  • aizbildnību,
  • adopciju,
  • bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
 • sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumos;
 • sekmē uzņēmējdarbību;
 • izsniedz atļaujas un licences uzņēmumiem;
 • rūpējas par bezdarba samazināšanu;
 • piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību.

Kad izveidota Krāslavas novada pašvaldība?

2021. gada 1. jūlijā.

Kas ietilpst Krāslavas novada pašvaldības teritorijā?

 • Andrupenes pagasts,
 • Andzeļu pagasts,
 • Asūnes pagasts,
 • Aulejas pagasts,
 • Bērziņu pagasts,
 • Dagdas pagasts,
 • Dagdas pilsēta,
 • Ezernieku pagasts,
 • Grāveru pagasts,
 • Indras pagasts,
 • Izvaltas pagasts,
 • Kalniešu pagasts,
 • Kaplavas pagasts,
 • Kastuļinas pagasts,
 • Kombuļu pagasts,
 • Konstantinovas pagasts,
 • Krāslavas pagasts,
 • Krāslavas pilsēta,
 • Ķepovas pagasts,
 • Piedrujas pagasts,
 • Robežnieku pagasts,
 • Skaistas pagasts,
 • Svariņu pagasts,
 • Šķaunes pagasts,
 • Šķeltovas pagasts,
 • Ūdrīšu pagasts.

Kur atrodas Krāslavas novada pašvaldība?

Rīgas ielā 51, Krāslavā,
Krāslavas novadā, LV-5601

Kas ir Krāslavas novada pašvaldības dome?

15 deputāti un domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētājs ir Gunārs Upenieks.

Kad notiek pašvaldības domes sanāksmes?

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā.

Kā sazināties ar Krāslavas novada pašvaldību?

Pa tālruni +371 65624383 vai e-pastu dome@kraslava.lv.