Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Krāslavas novadā

Krāslavas novada teritorijas, uz kurām attiecas saistošie noteikumi:

 • Krāslavas pilsēta;
 • Dagdas pilsēta;
 • Andrupenes pagasts – Andrupenes ciems, Mariampoles ciems;
 • Andzeļu pagasts – Andzeļu ciems;
 • Asūnes pagasts – Asūnes ciems, Račevas ciems;
 • Aulejas pagasts – Aulejas ciems;
 • Bērziņu pagasts – Porečje ciems, Punduru ciems;
 • Dagdas pagasts – Ozoliņu ciems, Vecdomes ciems;
 • Ezernieku pagasts – Ezernieku ciems;
 • Grāveru pagasts – Grāveru ciems;
 • Indras pagasts – Indras ciems, Vaivodu ciems, Vaicuļevas ciems;
 • Izvaltas pagasts – Izvaltas ciems;
 • Kalniešu pagasts – Kalniešu ciems;
 • Kaplavas pagasts – Kaplavas ciems, Varnaviču ciems;
 • Kastuļinas pagasts – Priežmales ciems;
 • Kombuļu pagasts – Kombuļu ciems;
 • Konstantinovas pagasts – Konstantinovas ciems;
 • Krāslavas pagasts – Ezerkalna ciems;
 • Ķepovas pagasts – Neikšānu ciems, Apaļu ciems;
 • Piedrujas pagasts – Piedrujas ciems, Aleksandrovas ciems;
 • Robežnieku pagasts – Robežnieku ciems, Skuķu ciems, Pleiku ciems, Nauļānu ciems;
 • Skaistas pagasts – Skaistas ciems;
 • Svariņu pagasts – Svarincu ciems;
 • Šķaunes pagasts – Šķaunes ciems;
 • Šķeltovas pagasts – Šķeltovas ciems;
 • Ūdrīšu pagasts – Augstkalnes ciems, Stacija Krāslava, Tartaka ciems, Borovkas ciems.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma iesniegšanai dks@kraslava.lv

Asenizatoru reģistrs, kuri sniedz asenizācijas pakalpojumus Krāslavas novada pašvaldībā

Kārtas numurs

Reģistrācijas datums

Asenizatora (komersanta) nosaukums, saimnieciskās darbības  reģ.nr.

Tālrunis

1

01.06.2021.

Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde, reģ.nr.90000018478

+371 29776934

2

26.10.2021.

Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvalde, reģ.nr.90000018444

+371 65629433

3

12.11.2021.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas nami", reģ.nr.45903001693

+371 29486103

+371 65681570

4

01.04.2022.

Kooperatīvā sabiedrība "Izvalta", reģ.nr.4503008628

+371 25911340

5 01.06.2022. Krāslavas novada Grāveru pagasta pārvalde, reģ.nr.40900037848 +371 26532854
6 01.07.2022. Krāslavas novada Kastuļinas pagasta pārvalde, reģ.nr.40900037852 +371 22014943