Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes publicitātes attēls

2022. gada 29. septembrī Krāslavas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 1170 “Par Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Plānojuma izstrāde uzsākta ar mērķi izstrādāt vienotu plānošanas dokumentu Krāslavas novadam, kas būtu balstīts uz esošajiem teritorijas plānojumiem un jauno Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2037. gadam, ņemot vērā iesaistīto pušu intereses un nākotnes ieceres.

Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašumu atļauto izmantošanas veidu, funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumu nosacījumus, tāpēc aicinām visus interesentus iesaistīties plānošanas procesā, līdz šī gada 30. decembrim sniedzot konkrētus rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos un/ vai publiskajās teritorijās.

Atbilstoši noformētus iesniegumus ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādei” un tajos minētu konkrētu zemes vienības kadastra numuru un/vai objekta nosaukumu, adresi, ierosināmās atļautās izmantošanas aprakstu un izmaiņu pamatojumu lūgums iesniegt Krāslavas novada pašvaldībā (epastā: dome@kraslava.lv vai klātienē Rīgas ielā 51, Krāslavā), Vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dagdā (Alejas ielā 4, Dagdā), tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā e-iesniegumu www.latvija.lv). Fizisko personas dati tiks izmantoti un apstrādāti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Ar šobrīd spēkā esošajiem Krāslavas novada, Dagdas novada un Aglonas novada teritorijas plānojumiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā un GeoLatvija.lv platformā.

Ar izstrādāto teritorijas plānojuma redakciju būs iespējamas iepazīties, kā arī izteikt savu viedokli dokumenta publiskās apspriešanas laikā, par kuras norisi tiks sniegta papildu informācija pašvaldības mājas lapas sadaļā “Sabiedrības līdzdalība.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāju Ināru Dzalbi, tālr. +371 65620032, e-pasts: attistiba@kraslava.lv.