Informācija Pašvaldība

Krāslavas novada pašvaldība (reģistrācijas numurs 90001267487) izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz Krāslavas novada pašvaldības iekšējā auditora amatu (profesijas kods 2411 08) (darba vietas adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov.)

Krāslavas novada pašvaldība aicina darbā auditoru, kurš veiks neatkarīgus iekšējos auditus, lai pilnveidotu Krāslavas novada pašvaldības, tās iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti.

Krāslavas novada pašvaldības iekšējā auditora amats ir valsts amatpersonas amats.

Iesniedzamie dokumenti atbilstoši nolikuma prasībām:

  • dzīves apraksts (CV);
  • motivācijas vēstule;
  • nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības apliecinoša dokumenta atvasinājums;
  • pretendents var iesniegt spēkā esoša auditora sertifikāta atvasinājumu un/vai amata pienākumu izpildei atbilstošu papildu apmācību, apliecinošu dokumentu atvasinājumus.

Mēs piedāvājam:

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz iekšējā auditora amatu”, var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu, norādot adresātu – Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601;
  • slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Krāslavas novada pašvaldības ārdurvīm novietotajā pasta kastē, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601;
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@kraslava.lv.

Pa pastu iesūtītam vai personīgi iesniegtam pieteikumam jābūt personīgi parakstītam, savukārt elektroniskā pasta adresē iesūtītam pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāiesniedz Krāslavas novada pašvaldībā vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu (pasta zīmogs) vai uz elektroniskā pasta adresi dome@kraslava.lv līdz 2024. gada 8.marta plkst. 12.00. Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Atklāts amata konkurss norisinās divās kārtās:

  • Pirmajā kārtā tiek vērtēta pretendenta izglītība un pieredze;
  • Otrajā kārtā (darba intervijā ar pretendentu) tiek uzaicināti pretendenti, kuri izturējuši atklāta amata konkursa pirmo kārtu.

Komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti dalībai konkursa otrajā kārtā.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Krāslavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90001267487, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, tālrunis: +371 65624383, e-pasts: dome@kraslava.lv

Jūsu personas datu (vārda, uzvārda, personas koda, dzīvesvietas adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura) apstrādes mērķis – pieteikums dalībai konkursā uz Krāslavas novada pašvaldības iekšējā auditora amatu. Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Jums ir tiesības, iesniedzot pamatotu lūgumu, pieprasīt piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem. Lūgt neprecīzos datus labot vai dzēst, gadījumos, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības saistībā ar iespējamu Jūsu personas datu aizsardzības pārkāpumu vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.