Informācija Pašvaldība

Krāslavas novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr. 50900040411) izsludina atklātu konkursu uz Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālā darbinieka darbam ar personu grupām (profesijas kods 2635 11) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi:

 • Nodrošināt vardarbībā cietušo nepilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
 • Nodrošināt vardarbībā cietušo un vardarbību veikušo pilngadīgo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
 • Nodrošināt sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 • Organizēt ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanu un ar to saistītās dokumentācijas noformēšanu.
 • Iekārtot klientu lietu (vardarbībā cietušo nepilngadīgo personu, vardarbībā cietušo pilngadīgo personu, vardarbību veikušo pilngadīgo personu, sociālo pakalpojumu nodrošināšanas nepilngadīgajiem lietas, audžuģimeņu lietas u.c.) un reģistrēt klientu lietu reģistrācijas žurnālos, atbilstoši lietu nomenklatūrai.
 • Reģistrēt iesniegumu par sociālo pakalpojumu reģistrācijas žurnālos, atbilstoši lietu nomenklatūrai, un programmā SOPA.
 • Sagatavot lēmumu projektus par pakalpojuma piešķiršanu un ievadīt programmā SOPA.
 • Veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām iestādēm savas kompetences ietvaros.
 • Kopā ar klientu, pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas, veikt saņemtā pakalpojuma novērtēšanu.
 • Piedalīties un aktīvi darboties starpinstitucionālās un starpprofesionāļu komandas sapulcēs.
 •  Saskaņā ar lietu nomenklatūru, nodrošināt dokumentu glabāšanu līdz nodošanai arhīvā.
 • Sociālo pakalpojumu sniegšanas procesā, izmantota tbilstošas sociālā darba teorijas un metodes.
 • Veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un sociālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu.
 • Ievērot konfidencialitāti darbā ar klientu, kā arī strādājot ar ierobežotas pieejamības informāciju.
 • Patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās un atbildēt par to tiesiskumu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darba jomā.
 • Apliecība, kas apliecina speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas).
 • Zināšanas par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos).
 • Datorprasme pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (summētais darba laiks);
 • atsaucīgu kolektīvu;
 • labus darba apstākļus;
 • atalgojumu 990,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • noteiktas Iestādes darbinieku sociālās garantijas;
 • darba vieta: Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas novads.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi);
 • dzīves gājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks – 2024. gada 1. marts.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – līdz 2024. gada 19. februāra plkst. 14.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālā darbinieka darbam ar personu grupām amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes personāla speciālistam (2. stāvs, 16. kab.) Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 19.02.2024. plkst. 14.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Krāslavas novada Labklājības pārvalde, Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava, Krāslavas novads;
 • sūtot uz e-pastu labklajiba@kraslava.lv, ar norādi “Konkursam uz Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālā darbinieka darbam ar personu grupām amatu”.
 • Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot Krāslavas novada pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītājai V. Bārtulei pa tel. +371 65622528.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.