Domes sēde

2024. gada 29. februārī, plkst.14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Par dalību nometnēs un finansējuma piešķiršanu
 2. Par uzturēšanas izdevumiem Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
 3. Par rīkojuma apstiprināšanu
 4. Par nomas maksas samazinājuma piešķiršanu SIA “DCC Baltics”
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos
 7. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumā
 8. Par Krāslavas novada Pašvaldības policijas pārvaldes darbinieku amatu un amatalgu sarakstu
 9. Par iekšējo noteikumu “Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas kārtību mācību izdevumu segšanai Krāslavas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
 10. Par Krāslavas novada pašvaldības nolikumiem
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 12. Par speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu
 13. Par zvejas limitu maiņu iekšējos ūdeņos
 14. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma izsolēm
 15. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu nomas tiesībām

Slēgtā daļa

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 2. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 3. Par pakalpojuma piešķiršanu sociālās aprūpes institūcijā
 4. Par atteikumu piešķirt pabalstu krīzes situācijā
 5. Par dāvinājuma pieņemšanu
 6. Zemes jautājumi
 7. Par zemes ierīcības jautājumiem
 8. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
 10. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 12. Dzīvokļu jautājumi
 13. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības domes 25.01.2024. lēmumā Nr.155 (protokols Nr.1, 26.§)