Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Smiltnieki”, Andzeļu pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6004 007 0090, kas sastāv no zemes vienības 4,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60440070074.

Sākumcena – 13 000 euro, izsoles solis - 200 euro, nodrošinājuma maksa –  1300 euro.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 14.05.2024. plkst.13.00 līdz 03.06.2024. plkst.23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 14.05.2024. plkst. 13.00, noslēdzas  13.06.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 1300 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Smiltnieki”, Andzeļu pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.