Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alekši”, Dagdas pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6054 002 0002, kas sastāv no divām zemes vienībām 10,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 60540020105, 60540030108.

Sākumcena – 53 000 EUR, izsoles solis - 1000 EUR, nodrošinājuma maksa – 5 300 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 22.04.2024. plkst.13.00 līdz 12.05.2024. plkst.23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 22.04.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 22.05.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 5 300 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Alekši”, Dagdas pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.