Izsoles

Paziņojums par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bukmuiža”, Ezerniekos, Ezernieku pagastā, Krāslavas novadā nomas tiesību izsoli

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka izsolei ar augšupejošu soli tiek nodots nekustamais īpašums “Bukmuiža”, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Krāslavas novads – nedzīvojamās telpas 1.stāvā ar kopējo platību 31 m2, ar kadastra apzīmējumu 60560040072001.

Izsoles sākumcena – 31,93  EUR  (bez PVN mēnesī).

Izsole notiks 2024.gada 27.maijā plkst. 11:00 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības sēžu zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.12.30-17.15 (piektdienās līdz plkst.13.00), kā arī Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā internetā