Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības uz Nekustamo īpašumu – rūpnieciskās ražošanas ēka Indras ielā 32 k-3, Krāslavā, kadastra apzīmējums 6001 002 1323 017, ar konteinera tipa katlu uz Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala 2096 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 6001 002 1323.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā sadaļā Izsoles vai personīgi darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2. kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 17.00 darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkas 2. kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2022. gada 13. decembrī, plkst.10.30 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām +371 65681752, +371 65681754.

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6001-002-1323 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6001-002-1323 izvietojuma shēma