Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētai zemes vienībai:

 

Adrese

 

Kadastra apzīmējums

 

Platība (ha)

Izsoles piedāvātā Objekta sākotnējā nomas maksa EUR/gadā

(neieskaitot PVN)

 

Reģistrācija izsolei līdz:

(datums, laiks)

 

Izsoles datums,  laiks

Indras pagasts, Krāslavas novads

6062 007 0355

0.2

28.00

27.05.2024., plkst.16:00

28.05.2024., 10:00

 

   Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā, 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru, pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv.

Tālrunis uzziņām 65681752, 65681750.