Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības neapbūvētas zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6070 009 0393, 8.7 ha platībā Krāslavas novada Kaplavas pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā Izsoles vai personīgi darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā, 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023. gada 21. septembra, plkst. 17.00. darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv.

Izsole notiks 2023. gada 22. septembrī, plkst. 10.00 Krāslavas novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām +371 65681752, +371 65681750.