Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam Noviku karjers, Konstantinovas pagasts, Krāslavas novads, kadastra numurs 6076 002 0113, kas sastāv no zemes gabala 2,53 ha platībā (kadastra apzīmējums 60760020035), uz kura atrodas smilts – grants karjers ar 63 565,5 tūkst. m3 smilts – grants un 142,5 tūkst. m3 smilts krāju (smilts – grants un smilts atradne “Oskari”).

Sākumcena – 103 190 EUR, izsoles solis - 1000 EUR, nodrošinājuma maksa – 10 319 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 19.04.2024. plkst.13.00 līdz 09.05.2024. plkst.23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 19.04.2024. plkst. 13.00, noslēdzas  20.05.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 10 319 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma Noviku karjers, Konstantinovas pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.