Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un ar pretendentu atlasi, tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums “Zebiekstes” – zemes gabals 4.7 ha platībā (kadastra apzīmējums 6088 007 3031) Skaistas pagastā, Krāslavas novadā, (kadastra numurs 6088 007 0119). Zemes gabalam ir stargabala statuss.

Izsole notiks starp pirmpirkuma tiesīgām personām. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas.

Izsolāmā nekustamā īpašuma vērtība - EUR 14 900,00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 1490,00 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023. gada 20. decembra, plkst. 16.00 darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 12. kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv.

Izsole notiks 2023. gada 21. decembrī, plkst. 10.00.

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām +371 65681752; +371 65681750.