Izsoles

Paziņojums par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Latgales ielā 30, Svariņi, Svariņu pagastā, Krāslavas novadā nomas tiesību izsoli

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka izsolei ar augšupejošu soli tiek nodots nekustamais īpašums Latgales ielā 30, Svariņi, Svariņu pagasts, Krāslavas novads, kadastra apzīmējumus 60900010299002, ar kopējo platību 813,1 m2 un ar ēku saistīta zemes vienības daļa 0,8448 ha.

Izsoles sākumcena – 29,39  EUR  (bez PVN mēnesī).

Izsole notiks 2024.gada 27.maijā plkst. 10:30 Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības sēžu zālē, Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā, Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā, darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst.12.30-17.15 (piektdienās līdz plkst.13.00), kā arī Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā internetā