Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums:

 Nosaukums, Adrese

Kadastra numurs

Platība
m2

Istabu
skaits

Izsoles
sākumcena
EUR

Nodrošinājums
EUR

Izsoles
datums,
laiks

Dzīvoklis Nr.23,

Vienības ielā 59, Krāslavā

6001 900 2821

30.9

1

1800,00

180,00

30.07.2024.

10.00

Dzīvoklis Nr.38,

N.Rancāna ielā 16, Krāslavā

6001 900 2817

39.6

2

3800,00

380,00

30.07.2024.

10.30

Dzīvoklis Nr.2,

N.Rancāna ielā 16, Krāslavā

6001 900 2816

37.3

2

3600,00

360,00

30.07.2024.

11.00

Dzīvoklis Nr.3,

Vienības ielā 37, Krāslavā

6001 900 2827

31.5

2

1400,00

140,00

30.07.2024.

11.30

Dzīvoklis Nr.10,

Aronsona ielā 18, Krāslavā

6001 900 2824

40.0

2

3700,00

370,00

30.07.2024.

13.00

Dzīvoklis Nr.35,

Ezera ielā 2, Krāslavā

6001 900 0998

33.84

1

3100,00

310,00

30.07.2024.

13.30

Zemes gabals un uz tā esošā būve, Vienības ielā 61A, Krāslavā

6001 002 0433
(izvietojuma shēma)

238.0

120.8

-

3900.00

390,00

30.07.2024.

14.00

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2024. gada 29. jūlija, plkst. 16.00 darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkas 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv.

Samaksu – summu par nosolīto kustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām +371 65681752, +371 65681750.