Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības sekojošām neapbūvētām zemes vienībām:

 

Adrese

 

Kadastra
apzīmējums

Platība
(ha)

Izsoles piedāvātā Objekta sākotnējā nomas maksa
EUR/gadā

(neieskaitot PVN)

Reģistrācija izsolei līdz
(datums, laiks)

Izsoles
datums,
laiks

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads

6074 005 0165

3.0

209.70

10.04.2024., plkst.16:00

11.04.2024.,

10.00

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads

6074 005 0204

3.7

258.63

10.04.2024., plkst.16:00

11.04.2024.,

10.30

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē vai personīgi darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā, 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Tālrunis uzziņām +371 65681752, +371 65681750.