Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība paziņo, ka tiks izsolītas nomas tiesības sekojošām neapbūvētām zemes vienībām:

Adrese

Kadastra apzīmējums

Platība
(ha)

Izsoles piedāvātā Objekta sākotnējā nomas maksa EUR/gadā
(neieskaitot PVN)

Reģistrācija izsolei līdz
(datums, laiks)

Izsoles
datums,
laiks

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads

6074 005 0110

19.3

2270.45

24.04.2024., plkst.16:00

25.04.2024.,

10.00

Kombuļu pagasts, Krāslavas novads

6074 005 0205

10.3

1211.69

24.04.2024., plkst.16:00

25.04.2024.,

10.30

Iepazīties ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē vai personīgi darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā, 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek darba laikā Krāslavas novada pašvaldības ēkā 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru, pa pastu, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dome@kraslava.lv.

Tālrunis uzziņām +371 65681752, +371 65681750.