Meitene pie galda raksta burtnīcā

Lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem iejusties vietējā kopienā un stiprināt latviešu valodas zināšanas, valsts piešķīrusi pašvaldībām finansējumu aktivitāšu organizēšanai. Krāslavas pašvaldība izsludina konkursu “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošana”.

Personas un organizācijas, kas gatavas piedāvāt dažādas neformālās aktivitātes 5–18 gadu veciem Krāslavas novadā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem no Ukrainas, konkursam aicinātas pieteikties līdz 22.08.2023. pulksten 12.00.

Konkursa “Atbalsta programmas “Neformālās izglītības pasākumi, tajā skaitā latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” mērķis ir sniegt atbalstu neformālās izglītības pasākumu nodrošināšanai, tostarp latviešu valodas apguvei, Ukrainas bērniem un jauniešiem, lai mazinātu kara notikumu izraisīto psihoemocionālo spriedzi, kā arī stiprinātu Ukrainas bērnu etnisko identitāti un kopību ar Latvijā dzīvojošo ukraiņu kopienu un sekmētu bērnu labizjūtu un piederību. Konkursa pretendentiem pasākums tematiski un saturiski jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem ukraiņu valodas, tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un praktizēšanā, kā arī latviešu valodas prasmju apgūšanā un nostiprināšanā radošās, integrētās nodarbībās, ļaujot iepazīt arī Latvijas dabu un kultūrtelpu, lai veiksmīgāk iekļautos vietējā kopienā. Aktivitātes paredzētas 5–18 gadus veciem Ukrainas bērniem un jauniešiem, kuri šobrīd dzīvo Krāslavas novadā.

Konkursā var piedalīties jebkura valsts vai pašvaldības iestāde, biedrības, nodibinājumi, kā arī nevalstiskas organizācijas un citas juridiskas personas.

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt dienas aktivitātēm. Neformālās aktivitātes ir jārealizē līdz 1. decembrim. Neformālās aktivitātes var tikt organizētas kā telpās, tā ārpus tām.

Neformālo aktivitāšu izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Taču jāņem vērā, ka plānotais finansējums par viena dalībnieka dalību vienā neformālā aktivitātē nedrīkst pārsniegt 29,70 eiro.

Pieteikuma dokumenti neformālo aktivitāšu rīkošanai Ukrainas bērniem un jauniešiem ir jāiesniedz līdz 22.08.2023. pulksten 12.00. Nepieciešamos dokumentus var iesniegt slēgtā aploksnē Krāslavas novada Izglītības pārvaldei: sūtot pa pastu uz adresi - Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601, iesniedzot klātienē Skolas ielā 7, Krāslavā, vai elektroniski pa e-pastu izglitiba@kraslava.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti var sazināties ar Krāslavas novada Izglītības pārvaldes galveno speciālistu metodiķi pa e-pastu regina.paulina@kraslava.lv vai tālruni +371 26569588.

Sīkāka informācija un konkursu pieteikuma anketa ir pieejama konkursu nolikumā.