Informācija Pašvaldība

Krāslavas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Krāslavas novada Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļas mežsaimniecības un vides speciālistu uz nenoteiktu laiku.

Pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90001267487, izsludina pieteikšanos uz Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļas mežsaimniecības un vides speciālista/-es vakanci (darba vietas adrese: Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas nov.).

Amata mērķis - nodrošināt pašvaldībai piederošo mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tajā skaitā plānot, organizēt un kontrolēt mežaudžu kopšanu un meža atjaunošanu, nodrošināt mežu ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās funkcijas, plānot un organizēt meža aizsardzības profilaktiskos pasākumus u.c., lai efektīvi izmantotu un apsaimniekotu dabas resursus, ievērojot meža ekosistēmas uzturēšanas un vides aizsardzības principus, garantējot ilgtspējīgu vides attīstību, neapdraudot nākamo paaudžu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu un nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt pašvaldības meža teritoriju uzskaiti, kartēšanu un datu apkopojumu: apkopot un analizēt datus par spēkā esošajām mežu inventarizācijām, analizēt noslēgto nomas līgumu nosacījumu izpildi;
 • Veikt mežu apsaimniekošanas ekonomisko, ekoloģisko un sociālo izvērtējumu, izstrādāt Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanas plānu līdz 2030 gadam;
 • Analizēt datus par apsaimniekojamās mežu teritorijas iedalījumu meža zemes grupās (mežaudze, izcirtums, zāļu purvs, meža lauce, meža dzīvnieku barošanās vieta), analizēt datus par mežaudžu sadalījumu, par meža valdošajām sugām un bonitātēm, analizēt un aprakstīt nekoksnes vērtības;
 • Veikt to meža platību uzskaiti un izvērtējumu, kas ir reģistrētas valsts uzturētajās informācijas sistēmās: valsts un pašvaldības noteiktās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi un kultūras pieminekļu aizsargājamās teritorijas;
 • Nepieciešamības gadījumā organizēt kaitēkļu iznīcināšanas un prevencijas pasākumus meža teritorijās;
 • Veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu un palielināšanu pašvaldībai piederošās meža teritorijās, īstenojot pārdomātu saimniecisko darbību;
 • Noteikt detalizētu mežu inventarizāciju veikšanas apjomu, atjaunojamo platību apjomu, jaunaudžu kopšanas apjomu, izcērtamo apjomu pa gadiem, lai veicinātu īpašuma vērtības paaugstināšanu ilgtermiņā.

Nepieciešamās kompetences:

 • Pirmā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) mežzinātnēs, dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs vai lauksaimniecības zinātnēs;
 • Vēlama darba pieredze ar meža nozari saistītā jomā;
 • Nozares jaunāko tendenču pārzināšana;
 • Meža apsaimniekošanas regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Pieredze ar meža nozari saistīto normatīvo aktu pielietošanā;
 • Prasme strādāt ar mežsaimniecības darbos pielietojamiem instrumentiem un rīkiem, noteikt cirsmu platību un izcērtamo apjomu;
 • Prasme kontrolēt objektu apsaimniekošanas darbu izpildi;
 • Prasme ievērot un kontrolēt ar meža apsaimniekošanu saistītās prasības mežizstrādes un mežkopības procesos;
 • Labas plānošanas, organizatoriskās un saskarsmes spējas;
 • Valsts valodas prasme augstākā līmenī;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • Darba ar skaidri definētu atalgojumu - 1100 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • Papildatvaļinājuma dienas un sociālās garantijas saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikumu;
 • Elastīga darba laika organizēšanu ar iespēju strādāt attālināti;
 • Ja jaunā speciālista faktiskā vai deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Krāslavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas, speciālistam pastāv iespēja pretendēt uz apdzīvojamo platību.

Pieteikumu ar norādi „Konkursam uz mežsaimniecības un vides speciālista amatu”, pievienojot izglītības dokumentu kopijas, var iesniegt:

 • nosūtot pa pastu, norādot adresātu – Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601;
 • slēgtā aploksnē, ievietojot to pie Krāslavas novada pašvaldības ārdurvīm novietotajā pasta kastē, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601;
 • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@kraslava.lv.

Pa pastu iesūtītam vai personīgi iesniegtam pieteikumam jābūt personīgi parakstītam, savukārt elektroniskā pasta adresē iesūtītam pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikums jāiesniedz Krāslavas novada pašvaldībā vai jānodrošina tā iesūtīšana pa pastu (pasta zīmogs) vai elektroniskā pasta adresē dome@kraslava.lv līdz 2024. gada 29. februāra plkst. 16.00. Pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Atklāts amata konkurss norisinās divās kārtās:

 • Pirmajā kārtā tiek vērtēta pretendenta izglītība un pieredze;
 • Otrajā kārtā (darba intervijā ar pretendentu) tiek uzaicināti pretendenti, kuri izturējuši atklāta amata konkursa pirmo kārtu.

Komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti dalībai konkursa otrajā kārtā.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Krāslavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90001267487, Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, tālrunis: +371 65624383, e-pasts: dome@kraslava.lv 

Jūsu personas datu (vārda, uzvārda, personas koda, dzīvesvietas adreses, e-pasta adreses, tālruņa numura) apstrādes mērķis – pieteikums dalībai konkursā uz Krāslavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Nekustamā īpašuma un infrastruktūras pārvaldības nodaļas mežsaimniecības un vides speciālista amatu. Jūsu personas dati tiks glabāti saskaņā ar lietu nomenklatūru.

Jums ir tiesības, iesniedzot pamatotu lūgumu, pieprasīt piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem. Lūgt neprecīzos datus labot vai dzēst, gadījumos, ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu un iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības saistībā ar iespējamu Jūsu personas datu aizsardzības pārkāpumu vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā.