Pašvaldība Zemes noma

Personai, kura vēlas nomāt medību tiesību izmantošanai  pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības, līdz 2023. gada 1. februārim plkst. 12.00. Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, jāiesniedz pieteikums.

Medību tiesību izmantošanas nomai piedāvāto zemes vienību saraksts: