Pašvaldība Zemes noma

Personai, kura vēlas nomāt medību tiesību izmantošanai pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības, līdz 2024. gada 28. jūnijam plkst. 12.00. Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā, Alejas ielā 4, Dagdā, jāiesniedz pieteikums.

Pieteikums iesniedzams saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 29. septembra noteikumu “Par medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā” 4.punktu.

Medību tiesību izmantošanas nomai piedāvāto zemes vienību saraksti: