Pašvaldība Zemes noma

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Personai, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2024.gada 29.februārim plkst.12.00. Krāslavas novada pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, jāiesniedz pieteikums. Pieteikumā norāda:

  1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  2. pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir);
  3. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;
  4. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;
  5. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;
  6. pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.

Tai personai, kura ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības pirms šā sludinājuma publicēšanas dienas, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

Ja uz konkrēto zemes vienības nomu piesakās vairākas personas, tiesības uz nomu tiks izsolītas. Izsoles noteikumi tiks publicēti tīmekļvietnē www.kraslava.lv (sadaļā pašvaldība/izsoles).

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

Pieteikšanās termiņš līdz 29.02.2024. plkst. 12.00.

Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

Kombuļu pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

6074-005-0110  

19,3

1349,07

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

6074-005-0158

12,46

870,95

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

6074-005-0165 

3,0

209,70

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

6074-005-0197

2,2

153,78

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

6074-005-0204 

3,7

258,63

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

6074-005-0205

10,2

712,98

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

6074-006-0089 

14,26

996,77

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

6074-006-0156

3,6

251,64

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0110 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0110 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0158 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0158 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0165 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0165 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0197 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-005-0197 izvietojuma shēma
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6074-005-0204 un 6074-005-0205 izvietojuma shēma
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6074-005-0204 un 6074-005-0205 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-006-0089 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-006-0089 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-006-0156 izvietojuma shēma
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6074-006-0156 izvietojuma shēma

Ūdrīšu pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

6096-001-0013

2,5

174,75

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

6096-001-0229

2,0

138,80

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6096-001-0013 un 6096-001-0229 izvietojuma shēma
Zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 6096-001-0013 un 6096-001-0229 izvietojuma shēma