LVAF logo, projektu konkursa nosaukums. Fonā dzenis uz koka.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2023. gada 6.aprīļa sēdes lēmumu izsludina projektu konkursu aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Konkursa mērķis ir sniegt finanšu atbalstu projektiem, kuru ietvaros tiek īstenotas sugu un biotopu aizsardzības stāvokļa uzlabošanas praktiskas aktivitātes, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) Biodaudzveidības stratēģijas 2030. gadam un Prioritāro rīcību programmas Natura 2000 tīklam Latvijā (2021 – 2027) mērķu sasniegšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023.gada 12.maijs.

Konkursā tiek atbalstītas šādas aktivitātes (detalizētāka informācija norādīta Nolikumā):

  1. Apsaimniekošanas pasākumu ieviešana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;
  2. Apsaimniekošanas pasākumu ieviešana ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem
  3. Sugu aizsardzības plānos paredzēto pasākumu ieviešana atbilstoši spēkā esošam Sugas aizsardzības plānam.

Lai piedalītos konkursā, būtiski ņemt vērā projekta sagatavošanas un īstenošanas papildu nosacījumus:

Projektu konkursā var piedalīties:

  • Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums,
  • Pašvaldība (t.sk. pašvaldības institūcija, bet ne kapitālsabiedrība),
  • Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir EUR 900 000. Nolikumā ir noteikts arī Projektu īstenotāju pašu ieguldījuma apmērs un maksimālais fonda finansējums vienam projektam.  

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi ir pieejami VRAA mājas lapas sadaļā – Projektu konkursu nolikumi.

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv