Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Krumpiņi”, Bērziņu pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6050 003 0263, kas sastāv no divām zemes vienībām 4,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 60500030263, 60500040399.

Sākumcena – 23 300 EUR, izsoles solis - 200 EUR, nodrošinājuma maksa – 2 330 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 17.06.2024. plkst. 13.00 līdz 07.07.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 17.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 17.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 2 330 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Krumpiņi”, Bērziņu pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.