Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Lūši”, Bērziņu pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6050 007 0138, kas sastāv no zemes vienības 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 60500070138.

Sākumcena – 12 400 EUR, izsoles solis - 200 EUR, nodrošinājuma maksa – 1240 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.06.2024. plkst. 13.00 līdz 08.07.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 18.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 18.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 1240 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Lūši”, Bērziņu pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.