Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Pulki”, Ķepovas pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6080 002 0034, kas sastāv no trim zemes vienībām 9,41 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 60800020034, 60800020037, 60800040222.

Sākumcena – 33 400 EUR, izsoles solis - 500 EUR, nodrošinājuma maksa – 3340 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.06.2024. plkst. 13.00 līdz 08.07.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 18.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 18.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 3340 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Pulki”, Ķepovas pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.