Izsoles

Krāslavas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Sūnpurvi”, Bērziņu pagastā, Krāslavas novadā, kadastra numurs 6050 006 0102, kas sastāv no trim zemes vienībām 8,1 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumiem 60500010017, 60500060086, 60500060102.

Sākumcena – 28 700 EUR, izsoles solis - 200 EUR, nodrošinājuma maksa – 2870 EUR.

Samaksa par pirkumu – 2 (divu) nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 19.06.2024. plkst. 13.00 līdz 09.07.2024. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.

Izsole sākas 19.06.2024. plkst. 13.00, noslēdzas 19.07.2024. plkst. 13.00.

Nodrošinājuma nauda 2870 EUR apmērā jāiemaksā Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (reģ.Nr. 50900036651, Alejas iela 4, Dagda, Krāslavas novads, konts: LV39UNLA0055002444088, A/S “SEB Banka”, kods UNLALV2X) ar norādi “Nekustamā īpašuma “Sūnpurvi”, Bērziņu pagasts izsoles nodrošinājums”.

Dalības maksa 20 EUR apmērā maksājama atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē izrakstītajam rēķinam.

Tālr. uzziņām +371 65681712.