Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46.panta trešo daļu, Krāslavas novada pašvaldība sabiedrības viedokļa noskaidrošanai publicē Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības domes 2022. gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2022/10 “Par koku ciršanu ārpus meža Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā””.

Viedokļus iespējams iesniegt līdz 2024. gada 5. februārim Krāslavas novada pašvaldībā (adrese: Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601) personīgi vai pa pastu vai arī sūtīt elektroniski uz adresi dome@kraslava.lv. Viedokļi noformējami atbilstoši Iesniegumu likumā noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.