Kontakti

buvvalde [at] kraslava.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 7, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, Latvija

Darbinieki

Būvvalde:

  1. nodrošina būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu, tai skaitā veic būvdarbu administratīvo prasību ievērošanas kontroli un pieņem būves ekspluatācijā;
  2. sniedz konsultācijas par būvniecības administratīvā procesa kārtību un ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
  3. informē par būvniecības procesa tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām vai paredzētajām būvēm.

Būvvaldes kompetencē ir pārbaudīt un kontrolēt šāda būvniecības principa un šādu tehnisko prasību ievērošanu:

  1. arhitektoniskās kvalitātes princips, ciktāl tas attiecas uz būves iekļaušanos ainavā un pilsētvidē;
  2. pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumā (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) noteiktās prasības;
  3. normatīvajos aktos noteiktās būves novietojuma prasības.

Izskatot būvprojektu, būvvalde vērtē un pārbauda tajā ietverto risinājumu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Būvdarbu laikā būvvalde pārbauda patvaļīgas būvniecības vai patvaļīgas ekspluatācijas esamību, speciālajos būvnoteikumos noteiktās būvdarbu veikšanas dokumentācijas esamību, pārbauda būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentu esamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, ciktāl tas attiecas uz dokumenta formu un saturu, un vērtē konservācijas vai iepriekšējā stāvokļa atjaunošanas nepieciešamību.

Pieņemot būvi ekspluatācijā, būvvalde pārbauda atbilstību būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem (ciktāl tie nav pārbaudīti, izpildot projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumus), patvaļīgas būvniecības esamību un speciālajos būvnoteikumos noteikto dokumentu, tai skaitā pozitīvu atzinumu (ja tādi nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem), esamību.

Būvvaldes pakalpojumi:

Ar 2020. gada 1.janvāri visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Būvvaldei ir noteikts pienākums būvniecības un ekspluatācijas kontroles ietvaros nepieciešamās darbības atspoguļot un lēmumus izdot BIS.

Informācijai:

Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot šādos veidos:

Tekstuālā informācija” –  informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;

Ģeotelpiskā informācija” – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google Maps esošo ģeotelpisko informāciju.