Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā, kurām nav Civillikuma 32.-38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai) ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas.
    Iesniegumu iesniedz klātienē Dzimtsarakstu nodaļā vai iesniedz elektroniski, nosūtot uz Dzimtsarakstu nodaļas oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.
    Pēc sniegto datu pārbaudes, klients ar Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu vienojas par laulības noslēgšanas laiku un vietu.
    Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā vai citā Dzimtsarakstu nodaļā, izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
    Ja laulību reģistrē ārpus Dzimtsarakstu nodaļas, reģistrācijas laikā paraksta protokolu, bet laulības apliecību saņem nākamajā darba dienā.

  2. Maksājuma solis
    Samaksu var veikt ar pārskaitījumu uz Krāslavas novada domes norēķinu kontu.
    Krāslavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90001267487,
    SEB banka,
    konts Nr. LV83UNLA0023013130001

    Laulības reģistrācija (valsts nodeva – 14 EUR)

    Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” maksa par Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem pakalpojumiem ir šādas:
    1.Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija:
    1.1. Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas telpās (Krāslavas pilsēta) – 21.45 EUR (bez PVN);
    1.2 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas pilsētas teritorijā- 34.75 EUR (bez PVN);
    1.3 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Dagdas pilsētas teritorijā - 16.35 EUR (bez PVN);
    1.4 ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām Krāslavas novada teritorijā 92.27 EUR (bez PVN);

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Tiek veikta laulības reģistrācija, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
    Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.