Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
21
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:
- zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;
- starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu nosacījumus Zemes ierīcības projekta izstrādei, nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to pilnvarotai personai jāiesniedz Krāslavas novada Būvvaldē brīvas formas iesniegums ar lūgumu izsniegt nosacījumus Zemes ierīcības projekta izstrādei. Iesniegumā norādot nekustamā īpašuma adresi, projekta izstrādes mērķi un ieceres grafisko priekšlikumu. Aizpildītam iesniegumam pievieno īpašuma tiesību apliecinošus dokumentu kopijas, zemes robežplāna kopiju un citus dokumentus, kas var būt svarīgi pakalpojuma kvalitatīvai sagatavošanai (ja sadalāmais nekustamais īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām, iesniegumam jāpievieno kredītiestādes atļauja īpašumu sadalīt).

    Ja minēto iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, iesniedzējs iesniegumu un tam pievienoto papīra formā sagatavoto dokumentu elektroniskās kopijas apliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, kā arī norāda, vai atbildi vēlas saņemt elektroniska dokumenta formā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Normatīvie akti