Aivars Plotka

Aivars Plotka

Domes deputāts
dome [at] kraslava.lv