Informācija Pašvaldība

Krāslavas novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.50900040411) izsludina atklātu konkursu uz Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” sociālā darbinieka (profesijas kods 2635 01) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi:

 • Noteikt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas.
 • Sniegt klientam atbalstu sociālo problēmu risināšanā un nodrošināt informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju. Apkopot informāciju par klientu vajadzībām, konsultēt viņu tiesību un pienākumu jautājumos.
 • Izstrādāt klientiem individuālās sociālās atveseļošanas (rehabilitācijas) plānus, atbilstoši identificētajām problēmām un vajadzībām.
 • Izvērtēt personas vajadzības un nepieciešamības gadījumos noteikt aprūpes līmeni.
 • Koordinēt klienta individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu izstrādāšanu, atbilstoši klienta funkcionālo spēju novērtēšanas rezultātiem un vajadzībām.
 • Pildīt speciālistu ieteikumus, rekomendācijas un citus nozīmējumus attiecībā uz klientiem. Nepieciešamības gadījumā nodrošināt informācijas un dokumentācijas sakārtošanu un iesniegšanu invaliditātes piešķiršanai klientam.
 • Kontrolēt klientu iekšējās darba kārtības noteikumu ievērošanu.
 • Risināt konfliktsituācijas, nodrošināt atbalstu klientu problēmu risināšanā.
 • Nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās.
 • Realizēt klientu aktivizēšanu, saskaņā ar klientu individuālajām un grupu
 • programmām, dienas režīmu un nodarbību sarakstiem, veicināt visu klientu
 • iesaistīšanos plānotajās aktivitātēs.
 • Attīstīt un pilnveidot klienta pašnoteikšanās spējas, komunikatīvās un
 • pašapkalpošanās prasmes, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, veicināt
 • klienta integrāciju sabiedrībā.
 • Piedalīties klientu sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam,
 • rehabilitācijai, tālākai attīstībai.
 • Apkopot klienta dokumentus, izveidojot klienta lietu ar visiem pakalpojuma
 • sniegšanu pamatojošajiem dokumentiem. Regulāri atjaunot klientu dokumentus, rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu ievērojot noteiktos termiņus.
 • Veikt darba dokumentācijas noformēšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un noteikto kārtību.
 • Nodrošināt klientus ar tehniskiem palīglīdzekļiem .
 • Veikt klientu un klientu piederīgo aptaujas, izskatīt klientu priekšlikumus un sūdzības.
 • Sniegt priekšlikumus tiešajam vadītājam saistībā ar sociālās aprūpes/sociālas rehabilitācijas procesa kvalitātes uzlabošanu.
 • Veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar vientuļā klienta apbedīšanu.
 • Veikt citus līdzīga satura uzdevumus.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darba jomā.
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē (mutvārdos un rakstos).
 • Prasme lietot profesionālajā saziņā vismaz vienu Latvijā biežāk lietotu svešvalodu.
 • Datorprasme pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (normālais darba laiks)
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 910,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas Iestādes darbinieku sociālās garantijas,
 • darba vieta: Brīvības iela 29, Dagda, Krāslavas novads.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi),
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks - 2024. gada 1. marts.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš – līdz 2024. gada 19.februāra plkst. 14.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Krāslavas novada Labklājības pārvaldes Veselības un sociālo pakalpojumu centra ,,Dagda” sociālā darbinieka amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes lietvedim vai personāla speciālistam (2.stāvs) Grāfu Plāteru iela 6, Krāslava;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 19.02.2024. plkst.14.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Krāslavas novada Labklājības pārvalde, Grafu Plāteru iela 6, Krāslava, LV-5601;
 • sūtot uz e-pastu labklajiba@kraslava.lv, ar norādi “Konkursam uz Krāslavas novada Labklājības pārvaldes Veselības un sociālo pakalpojumu centra ,,Dagda” sociālā darbinieka amatu”.
 • Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot Veselības un sociālo pakalpojumu centra „Dagda” vadītājai S. Kupše pa tel. +371 26426370
 • Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.