Dome Domes sēde

2023. gada 15 .martā, plkst. 15.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības ārkārtas domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

  1. Par pašvaldības dalību un līdzfinansējumu projektos
  2. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma “Rīgas iela 159” sadalei  Krāslavā, Krāslavas novadā