Dome Domes sēde

2022. gada 22. decembrī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Zemes jautājumi
 2. Par zemes ierīcības projektiem
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikuma apstiprināšanu
 4. Par balvu piešķiršanu Krāslavas novada sportistiem
 5. Par pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” direktora apstiprināšanu
 6. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustāmā īpašuma atsavināšanu
 7. Par sadarbības līguma apstiprināšanu
 8. Par atļauju slēgt apakšnomas līgumu
 9. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 10. Dzīvokļu jautājumi
 11. Par Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna apstiprināšanu
 12. Adresācijas un nosaukumu jautājumu
 13. Par pašvaldības atbalstu biedrības “Krāslavas māmiņu klubs” projektiem
 14. Par maģistrāla ūdensvada un pievadu nodošanu nomā kapitālsabiedrībai SIA “Dagdas komunāla saimniecība”
 15. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli
 16. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības deputātu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 17. Par grozījumiem iestāžu amatu un amatalgu sarakstos
 18. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 19. Par izglītojamo ēdināšanas maksu izglītības iestādēs
 20. Par grozījumiem pašvaldības domes lēmumos
 21. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu
 22. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 23. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā   
 24. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/32 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krāslavas novadā”
 25. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 26. Par avārijas stāvokļa noteikšanu uz pašvaldības ceļiem un ielām