Dome Domes sēde

2023. gada 23. februārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu
 2. Par uzturēšanas izdevumiem Krāslavas novada pašvaldības izglītības iestādēs
 3. Par Krāslavas ģimnāzijas dienesta viesnīcas maksas pakalpojumu cenrādi
 4. Par nekustamo īpašumu izsoli
 5. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli
 6. Par pašvaldības investīciju projektu mērķdotācijas saņemšanai
 7. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 8. Par zemes nomas parādu dzēšanu
 9. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
 10. Par Krāslavas novada pašvaldības projektu konkursu nolikumu apstiprināšanu
 11. Par Krāslavas novada pašvaldības komisijām
 12. Par Krāslavas Gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas likvidāciju
 13. Par transportlīdzekļu masas ierobežojumiem uz pašvaldības ceļiem
 14. Par Krāslavas novada pašvaldības lēmumu grozījumiem
 15. Par Krāslavas novada pašvaldības domes 24.11.2022. lēmuma atcelšanu
 16. Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras “Labiekārtošana K” līguma projekta apstiprināšanu

Slēgtā daļa

 1. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 2. Par pakalpojumu sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 3. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu 
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 5. Par zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības
 6. Par zemes nomu pašvaldības ūdenstorņa uzturēšanai Bērziņu pagastā
 7. Par zemes ierīcības projektiem
 8. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 9. Zemes jautājumi
 10. Dzīvokļu jautājumi
 11. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu