Dome Domes sēde

2024. gada 25. janvārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu
 2. Par izmaiņu veikšanu ceļu un ielu reģistrā
 3. Par Krāslavas novada iestāžu darbinieku amatu un amatalgu sarakstiem
 4. Par Krāslavas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmēm
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par Krāslavas novada sociālās aprūpes centra klientu skaitu
 7. Par Krāslavas novada skolu likvidāciju
 8. Par Krāslavas novada pašvaldības nolikumiem
 9. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm
 10. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
 11. Par mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmu
 12. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
 13. Par Krāslavas novada muzeja Darbības un attīstības stratēģijas apstiprināšanu
 14. Par Krāslavas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem
 15. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2024/2 “Krāslavas novada pašvaldības 2024.gada konsolidētais budžets” apstiprināšanu
 16. Par atvaļinājuma izmantošanu

Slēgtā daļa

 1. Zemes jautājumi
 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 16,  Konstantinovas pagastā, Krāslavas novadā atsavināšanu pirmpirkuma tiesīgajai personai
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 4. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 5. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 6. Par zemes ierīcības jautājumiem
 7. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 8. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 9. Par atļauju slēgts apakšnomas līgumus
 10. Dzīvokļu jautājumi