Dome Domes sēde

2024. gada 25. aprīlī, plkst.14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtībā:

 1. Par grozījumiem amatu un amatalgu sarakstos
 2. Par finansējuma piešķiršanu
 3. Par nedzīvojamo telpu nomu
 4. Par otrās izsoles organizēšanu nekustamajam īpašumam “Grantiņmeži”
 5. Par nosacītās cenas apstiprināšanu
 6. Par  dalību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”
 7. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu izsolēm
 8. Par nekustamo īpašumu nomas tiesībām
 9. Par zemes vienības izmantošanu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai
 10. Par Krāslavas novada būvvaldes nolikuma apstiprināšanu
 11. Par nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā
 12. Par grozījumiem Krāslavas novada pašvaldības komisiju sastāvā
 13. Par grozījumiem domes lēmumos
 14. Par domes lēmuma Nr.1195 atcelšanu
 15. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu projekta“Par mājdzīvnieku turēšanu Krāslavas novadā” virzību publicēšanai pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē
 16. Par atbrīvošanu un iecelšanu amatā

Slēgtā daļa

 1. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 2. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 3. Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
 4. Par nomas līguma slēgšanu un termiņa pagarināšanu
 5. Zemes jautājumi
 6. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 7. Par zemes ierīcības projektiem
 8. Dzīvokļu jautājumi
 9. Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu