Dome Domes sēde

2023. gada 26. janvārī, plkst. 14.00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Darba kārtība:

 1. Par finansējuma piešķiršanu
 2. Par rīkojumu apstiprināšanu
 3. Par Krāslavas novada pašvaldības domes lēmumu atcelšanu
 4. Par Krāslavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu
 5. Par pārrobežu programmas projektu “Amatniecība bez robežām II”
 6. Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu
 7. Par grozījumiem pašvaldības domes lēmumā 26.05.2022 Nr.685
 8. Par grozījumiem darbinieku amatu un amatalgu sarakstā
 9. Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu
 10. Par Krāslavas novada centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem
 11. Par Vides izglītības un kultūras centra “Ķepa” pārvietošanu un grozījumiem amatu sarakstos
 12. Par mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programmu
 13. Par aktualizētā Krāslavas novada attīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu
 14. Par pārrobežu programmas projektu “Sajūtu verstis II”
 15. Par nekustamā īpašuma nosacīto cenu
 16. Par uzturēšanas un pakalpojumu izdevumiem Krāslavas BSRC „Mūsmājas”
 17. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas izmaiņām
 18. Par Krāslavas novada pašvaldības nomas tiesībām
 19. Par pašvaldības darba reglamenta apstiprināšanu
 20. Par Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2023/1

Slēgtā daļa

 1. Par zemes ierīcības projektiem
 2. Adresācijas un nosaukumu jautājumi
 3. Zemes jautājumi
 4. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā
 5. Par pakalpojuma sociālās aprūpes institūcijā piešķiršanu
 6. Par sociālā dzīvokļa statusa atjaunošanu, atcelšanu
 7. Par finansējuma piešķiršanu dalībai motosporta sacensībās
 8. Dzīvokļu jautājumi
 9. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu
 10. Par atbrīvošanu un iecelšanu amatā
 11. Par grozījumiem pašvaldības domes lēmumā 28.07.2022 Nr.921
 12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Krāslavas novadā